ગુજરાત

ગુજરાત કોંગ્રેસના કાર્યકારી અધ્યક્ષા તરીકે ગીતાબેન પટેલ

અખિલ ભારતીય મહિલા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રિય અધ્યક્ષાશ્રી અલકા લાંબાજીએ ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસના કાર્યકારી અધ્યક્ષા તરીકે ગીતાબેન પટેલ (માણસા)ની તાત્કાલીક અસરથી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યાં છે.ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસના અધ્યક્ષા જેની ઠુમ્મર અમરેલી લોકસભાના કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી રહ્યાં છે. પરિણામે ગીતાબેન પટેલને ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસના કાર્યકારી અધ્યક્ષા તરીકે જવાબદારી સુપ્રત કરવામાં આવે છે. ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસના કાર્યકરી અધ્યક્ષા તરીકે નિયુક્ત ગીતાબેન પટેલ વર્ષોથી કોંગ્રેસ પક્ષ સાથે કામગીરી કરી રહ્યાં છે. નવનિયુક્ત ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસના કાર્યકારી અધ્યક્ષા ગીતાબેન પટેલને સોંપાયેલ જવાબદારીને મહિલા કાર્યકરોએ આવકારીને અભિનંદન પાઠવ્યાં છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *